За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №7 Видове земни работи в пътното строителство

  Земните работи представляват значителен дял от строителните работи по количество и стойност. Правилното геометрично изпълнение на отделните елементи на земното тяло в план и  профил е първият основен критерий, въз основа на който се доказва качеството на извършените земни работи. В лекцията читателят ще  открие общите положения и дейности при изпълнение на земни работи, […]

Лекция №8 Земно тяло. Класификация на почвите и материалите за изграждане на земното тяло

  Земното тяло е основен конструктивен елемент на пътя, ето защо подходящия избор на почви и материали за изграждането му е изключително важно.. В лекцията са представени почвените класификации, с приложение у нас, критерии за уплътненост и носеща способност на почвите, вграждани в земното легло. Ще откриете информация за почвите, които не отговарят на изискванията […]

Лекция №9 Устойчивост на земното тяло в насип и изкоп. Укрепващи и стабилизиращи конструкции

  Как да изградим конструкцията на пътя така, че тя да запази своята устойчивост и проектно положение по време на целия експлоатационен период без деформации? Отговорът ще откриете в лекцията. В нея са разгледани подобно начините на  оразмеряване на насипите и изкопите за устойчивост; представени са типови решения за избор на наклони на откосите в […]

Лекция №10.1 Изграждане и оформяне тялото на насипа. Етапи на изпълнение.

  Темата представя технологията за изпълнение на насипи и изкопи, мерките за контрол по време на изпълнението им, както и допустимите отклонения. Представени са основните видове почвени стабилизации. Подробно, чрез чертежи и снимки са показни различните видове укрепителни и стабилизиращи конструкции (подпорни стени, анкери, габиони, стоманени мрежи, геосинтетични материали и др.) .Особено внимание е отделено […]

Лекция №10.2 Технология на изпълнение на изкопни работи

  Темата представя технологията за изпълнение на насипи и изкопи, мерките за контрол по време на изпълнението им, както и допустимите отклонения. Представени са основните видове почвени стабилизации. Подробно, чрез чертежи и снимки са показни различните видове укрепителни и стабилизиращи конструкции ( подпорни стени, анкери, габиони, стоманени мрежи, геосинтетични материали и др.) .Особено внимание е […]

Лекция №11 Технологии за изпълнение на земни работи

  Технологиите за изпълнение на земни работи се характеризират с нуждата от много и различни машини, материали и специалисти. Изискват се познания за строителните почви и материали, за избор на подходяща строителна механизация, разработване и спазване на технологията за изпълнение и не на последно място управление на процеси. В тази лекция са представени характеристиките и […]

Лекция №12 Изпълнение на земни работи при скални почви. Взривни работи.

  Изпълнението на земни работи в скални почви се осъществява посредством взривяване. В лекцията са представени  характерни свойства и класификация на взривните вещества, както и основни понятия свързани с взривяването. За да се извърши безопасно и качествено взривяване на скална маса е необходимо добре да се познават зоните на действие на взрива, видовете детонатори и […]

Лекция №13 Уплътняване на земните маси, методи за уплътняване и метод за контрол степента на уплътняване на земните маси

  Естествено формираните земни пластове се характеризират с малка носеща способност. За целите на пътното строителство се прилагат различни методи за нейното повишаване. Уплътняването е процес на обемна деформация, изразяващ се в прилагане на външно силово натоварване върху земни маси, в следствие на което се подобряват основните физико-механични и якостно-деформационни показатели на почвата. В темата […]

Лекция №14 Движение и разпределение на земни маси

  Движението и разпределението на земни маси при изграждане на пътища или ЖП линии са определящи за организацията на строителството. Това е т.нар. планова операция за най-рационалното съотношение между  земните маси за транспортиране и влагане в насип, тези които трябва да се транспортират, но да се съхранят на депо или пък да се търси материал […]

Лекция №15 Скални материали в пътното строителство

  В строителството на пътища се използват значителни количества скални материали. В лекцията са разгледани видовете скални материали, основните им показатели, както и лабораторните изпитвания, които се провеждат, за да установят годността за влагането им в пътната конструкция. За подготовката на добития скален материал се използват пресевно-трошачни инсталации, които осъществяват последващо трошене, пресяване и сортиране […]