За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №26 Контрол на качеството на горещи асфалтови смеси

  На национално ниво изискванията към рецептурния състав и допустимите отклонения се дават в ТС 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“. Контролът се осъществява чрез вземане на проби от неуплътнена смес по време на доставка от една страна, а от друга чрез вземане на проби от готова пътна конструкция, най-често със сондажни ядки. В лекцията са […]

Лекция №27 Изготвяне и изпитване на пробни тела от асфалтова смес по БДС EN

  Изготвянето и изпитването на пробни тела се прави с цел да се определят физико-механичните характеристики на асфалтовата смес, от която са направени. В тази лекция ще се запознаете с основните начини за приготвяне на асфалтовата смес за пробни тела, както и с общите изисквания и различните видове изпитвания. Освен специфичните лабораторни уреди, за постигане […]

Лекция №28 Изпълнение на асфалтови работи

  За изпълнението на асфалтови работи е важно правилно да се подбере групата машини – асфалтополагачът и валяците за уплътнение на асфалтовите смеси. В лекцията е разгледан  процесът на изпълнение на асфалтови работи от подготовката на участъка, който ще бъде асфалтиран до изпитването и приемането на завършен асфалтов пласт. Преди да се започне работата, по […]

Лекция №29 Органични свързващи вещества (ОСВ) за асфалтови смеси

Органичните свързващи вещества, които са краен продукт от нефто-добивната промишленост, са основна компонента от рецептурния състав на асфалтовата смес. В пътното строителство се използват битуми и емулсии. Битумите трябва да отговарят на определени показатели и допустими граници съобразно класа на пътя и категорията на движение, за да могат да осигурят на пътната настилка необходимата устойчивост […]

Геополитиката на меридианните транспортни коридори на България

Държава, политкоректно отказваща да се занимава с геополитика, неизбежно се обрича геополитиката да се занимава с нея. Автор: д-р Диян Димитров България прекалено дълго страда от остър дефицит на геополитическа експертиза. Време е геополитическата наука и практика, подтискани в продължение на десетилетия от доктрини като интернационализма, а впоследствие глобализма и транснационализма, да заемат полагаемото им се […]

Доклад: Развитието на транспортната инфраструктура на България

  На 21.11.2014 г. се проведе първата работна среща на Българския форум за транспортна инфраструктура. Срещата протече под формата на представяне на доклади (арх. Петър Диков, проф. Николай Михайлов и инж. Костадин Таушанов) и дискусия по проблемите на стратегическото развитие на националната транспртната инфраструктура във връзка с изискването на Европейския съюз за подобрение на международните […]

Средносрочното планиране  и  изборът на приоритетни  проекти

Средносрочното планиране  и  изборът на приоритетни  проекти – ключов  момент в управлението на  пътната мрежа Проф. д-р инж. Николай Михайлов – р-л катедра „Пътища”/УАСГ   Държавната/Регионалната политика в областта на пътната  инфраструктура се осъществява чрез  средносрочните програми  за  строителство, ремонт и поддържане . Тяхното съставяне трябва да е подчинено на предварително изготвена стратегия за постигането […]

Използване на анализите „Ползи-Разходи“ в управлението на пътната инфраструктура

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗИТЕ  „ПОЛЗИ – РАЗХОДИ”  В  УПРАВЛЕНИЕТО  НА  ПЪТНАТА   ИНФРАСТРУКТУРА Проф. д-р инж. Н. Михайлов   РЕЗЮМЕ Във всички страни по света разходите за съхранение и поддържане на пътната инфраструктура са значително по-големи от инвестициите за изграждане на нови пътища. Затова пътните администрации не могат да си позволят да вземат решения без обоснована стратегия […]

Инфраструктурният бизнес като фактор в съвременната среда за сигурност

  ДОКЛАД НА ТЕМА: ИНФРАСТРУКТУРНИЯТ БИЗНЕС КАТО ФАКТОР В СЪВРЕМЕННАТА СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ Проф. д-р инж. Николай Михайлов   Добър ден! Уважаеми господа генерали, офицери, дами и господа! Пред такава аудитория и участвайки във форум, свързан със сигурността на страната, не мога да не изразя уважението си към всички вас, които с труда и знанията […]

За доброто управление на пътната инфраструктура

  Гъстотата на пътната мрежа на България е добра: 0.38 км/км2 ( 0.29 за Унгария, 1.4 в Австрия). Това показва, че проблемът на управлението на пътната инфраструктура не е малкият обем ново строителство, а поддържането на съществуващата пътна мрежа в добро и безопасно състояние. Това още веднъж потвърждава вниманието, което трябва да се отдаде на […]