За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Пътища- качество и контрол.Процесът на строителството е най- краткосрочния , в целия инвестиционен процес в изграждането на един път

В подкастът на Георги Харизанов“Легенди“, инж. Христо Грозданов, доктор на науките и управител на Института по транспортна инфраструктура представя проблемите, касаещи пътната инфраструктура в България. Наредбите за проектиране и строителство на пътища се промениха през 2017 г., ползваме германския модели въпреки това пътищата не са това, което трябва да бъдат. Процесът на строителството е на-краткосрочния […]

Лекция №1 Транспорт. Европейска транспортна политика и инфраструктура

  Транспортът- сухоземен, въздушен  морски, е основен двигател за развитие на обществото. Осигуряването, изграждането и поддържането на модерна, интегрирана транспортна система  засилва конкурентноспособността на държавите и регионите и гарантира устойчивост и приобщаващ растеж. В лекцията ще откриете синтезирано представена, детайлна класификация на Европейската транспортна мрежа; посочени са европейските пътища и транспортни коридори, преминаващи през територията […]

Лекция №2 Развитие, деление и класификация на пътната мрежа в Република България

  Изграждането на пътища по нашите земи е започнало още преди новата ера. Лекцията представя на читателя особеностите на пет периода в изграждането на пътища у нас: Римски пътища( международните коридори на територията на България съществуват от петнадесет века); Османска империя(Мидхат паша слага началото на пътното дело у нас); След освобождението (с Указ на княз […]

Лекция №3 Национална транспортна стратегия на Република България в рамката на европейската транспортна мрежа

  Развитата транспортна инфраструктура е основна предпоставка за ефикасен, ефективен и устойчив транспорт, който да допринася за пълноценното интегриране на страните в ЕС. Лекцията представя стратегическата рамка до 2030 г., чрез т.нар. Бяла книга за постигане на единно европейско транспортно пространство, Трансевропейската транспортна мрежа(2013 г.); рамковата програма Хоризонт 2020; Механизмът за свързана Европа. Читателят може […]

Лекция №4 Планиране и организиране на строителна площадка

  Планирането и организацията на строителната площадка е основен компонент в управлението на всеки един строителен обект, който се контролира  актуализира непрекъснато. При разработването му  е необходима добра комуникация и взаимодействие с Възложителя и собствениците в близост до строителния обект. Темата представя основните стъпки- почистване, достъп, съхранение на материали, мерки за безопасност. Особено внимание се […]

Лекция №5 Технологии за отводняване в градски и извънградски условия

  Един от основните инженерни проблеми днес е свързан с климатичните промени и по точно с увеличаващите се количества валежи. Главно условие за устойчивостта на пътя и пътната настилка е отводняването на земното тяло. Как водите в обхвата на пътя да бъдат събирани, сепарирани и разпределени правилно? В лекцията ще откриете източниците на овлажняване, както […]

Лекция №6 Ограничителни системи за пътища – същност и приложение

  Що е то ограничителна система за пътища и защо е необходима? За да си отговорите на тези въпроси, тук са представени основните термини, които се използват при проектирането и изграждането на ограничителни системи за пътища, техните елементи, основни функции и начин на действие. Чрез чертежи и снимки са показани различни съоръжения, които предпазват автомобилите […]

Лекция №7 Видове земни работи в пътното строителство

  Земните работи представляват значителен дял от строителните работи по количество и стойност. Правилното геометрично изпълнение на отделните елементи на земното тяло в план и  профил е първият основен критерий, въз основа на който се доказва качеството на извършените земни работи. В лекцията читателят ще  открие общите положения и дейности при изпълнение на земни работи, […]

Лекция №8 Земно тяло. Класификация на почвите и материалите за изграждане на земното тяло

  Земното тяло е основен конструктивен елемент на пътя, ето защо подходящия избор на почви и материали за изграждането му е изключително важно.. В лекцията са представени почвените класификации, с приложение у нас, критерии за уплътненост и носеща способност на почвите, вграждани в земното легло. Ще откриете информация за почвите, които не отговарят на изискванията […]

Лекция №9 Устойчивост на земното тяло в насип и изкоп. Укрепващи и стабилизиращи конструкции

  Как да изградим конструкцията на пътя така, че тя да запази своята устойчивост и проектно положение по време на целия експлоатационен период без деформации? Отговорът ще откриете в лекцията. В нея са разгледани подобно начините на  оразмеряване на насипите и изкопите за устойчивост; представени са типови решения за избор на наклони на откосите в […]