За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Лекция №19 Бетонни настилки

  Бетонната настилка е предпочитана при пътища с големи натоварвания. Нейният експлоатационен живот в сравнение с асфалтовите настилки е 30 години в полза на бетона. Защо в САЩ, още в началото на XX в., та до днес , както и в държави като Германия, Австрия, Холандия бетонната настилка се предпочита при изграждането на магистрали?. Предимствата […]

Лекция №20 Асфалтови настилки

  Пътната настилка е твърда и равна конструкция от материали, които притежават якост, добро съпротивление на износване и добро сцепление на гумите. Пътното покритие е най-скъпата част на настилката. Климатичните промени и увеличаването на МПС, както и мощността им, изискват производство на асфалтови смеси с по-голяма еластичност и съпротивление на пътната настилка. В лекцията са […]

Лекция №21 Технологии за армиране на асфалтови настилки

  Какво е това рефлективно напукване? Рефлективното напукване представлява разпространение на пукнатини от старата настилка към новото асфалтово покритие. Всеки от вас е виждал пукнатини по асфалта. Те се появяват в резултат на някои недостатъци на асфалта. Неговата възможност да  поема срязващи и опънни напрежения е ограничена, в резултат на което се образуват пукнатини. Изследването […]

Лекция №22 Конструиране и оразмеряване на еластично-пластични настилки

  За да се проектира конструкцията на настилката са необходими данни за бъдещия трафик. В лекцията е представена последователността при определянето на показателите, чрез които се отчита въздействието на превозните средства върху настилката – оразмерителна интензивност и натоварване, както и оразмеряването за мразоустойчивост- устойчивостта на настилката трябва да се запази през и след зимния период. […]

Лекция №23 Повърхностни обработки

  Повърхностната обработка е мярка за текущ ремонт на пътища, която подобрява експлоатационните показали на настилката и има защитни функции при вече изградени асфалтови пластове. В лекцията са разгледани материалите, които се използват за направа на ПО, както и последователността на работните операции при тяхното изпълнение. Според броя на работните процеси повърхностната обработка може да […]

Лекция №24 Асфалтови смеси – видове. Проектиране на състава

  Проектирането на състава и структурата  на АС е комплексна задача. В лекцията са разгледани най-важните стъпки при проектирането на сместа: от определяне на процентното участие на каменни фракции и каменно брашно, през изпитване на показателите на АС и определяне на количеството битум. Представена е класификацията на АС (състав, свойства, предназначение).Ще намерите информация за технологията […]

Лекция №25 Производство на асфалтови смеси

  Колко и какви видове асфалтосмесителни инсталации се използват в пътното строителство? Те осигуряват автоматичен контрол при подаването на каменните фракции, изсушаването и загряването на материала, добавянето на битум и минерално брашно, поддържането на необходимата температура за смесване на материалите, разтоварването на готовата продукция. Разгледани са основните части на асфалтосмесителните инсталации. Важно е да се […]

Лекция №26 Контрол на качеството на горещи асфалтови смеси

  На национално ниво изискванията към рецептурния състав и допустимите отклонения се дават в ТС 2014 на Агенция „Пътна инфраструктура“. Контролът се осъществява чрез вземане на проби от неуплътнена смес по време на доставка от една страна, а от друга чрез вземане на проби от готова пътна конструкция, най-често със сондажни ядки. В лекцията са […]

Лекция №27 Изготвяне и изпитване на пробни тела от асфалтова смес по БДС EN

  Изготвянето и изпитването на пробни тела се прави с цел да се определят физико-механичните характеристики на асфалтовата смес, от която са направени. В тази лекция ще се запознаете с основните начини за приготвяне на асфалтовата смес за пробни тела, както и с общите изисквания и различните видове изпитвания. Освен специфичните лабораторни уреди, за постигане […]

Лекция №28 Изпълнение на асфалтови работи

  За изпълнението на асфалтови работи е важно правилно да се подбере групата машини – асфалтополагачът и валяците за уплътнение на асфалтовите смеси. В лекцията е разгледан  процесът на изпълнение на асфалтови работи от подготовката на участъка, който ще бъде асфалтиран до изпитването и приемането на завършен асфалтов пласт. Преди да се започне работата, по […]