За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Поддържането на пътища не е разход, а инвестиция. Необходимост от подмяна на маркировка, знаци и мантинели по АМ и първокласните пътища

Министърът на МРРБ, представители на ДНСК и КСБ проведоха среща, на която държавата, чрез Пътната агенция, пое ангажимент да прегледа маркировката, знаковото стопанство и мантинелите на всички магистрали и пътища първи клас. Ще направим пълно премаркиране на магистралите и първокласните пътища от край до край. Ще се поставят нови знаци, отговарящи на най-високите изисквания за качество. Всички нарушени мантинели ще се подновят. Опасните участъци с концентрация на пътни инциденти, включително местата, където се образува аквапланинг, ще се ремонтират, каза министър Караджов.

Позволявам си да публикувам мой текст, писан преди години, представляващ в кратък вариант курс по пътна безопасност.

МИСИЯ БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА

Безопасността на движението е компонент от три фактора: човек-автомобил-път. Кои са характеристиките на пътя, които от гл. точка на съвременната пътна наука и техническите изисквания осигуряват безопасност на движението по пътищата в условията на силно развиващия се през последните години автомобилен парк и неговите по-големи възможности по отношение на мощност и скорост, не маловажен е и броят на автомобилите.

 • Планиране и проектиране (Елементи от планирането и проектирането, които влияят пряко върху безопасността на пътя
 1. Избор на габарит и трасе

Важно е габаритът, проектната скорост и трасето да съответстват на транспортното натоварване, и функцията на пътя, за да могат да поемат и проведат движението без задръжки, и съответно, без застрашаване живота на участниците в движението.

 1. Радиуси на хоризонтални и вертикални криви

Радиусите на хоризонталните криви, разстоянията между самите криви, както и радиусите на вертикалните криви, определят силите, влияещи върху превозните средства, разстоянията за изпреварване и комфорта на пътуване

 1. Пространствено развитие на трасето

Пространственото развитие на трасето представлява комбинацията на хоризонтални и вертикални криви, и как това се отразява на визуалното възприемане на трасето. Това определя дали трасето ще бъде разпознаваемо и интуитивно при шофиране, или ще има скрити „капани“ за водачите. Например, изпъкнала вертикална крива и последваща хоризонтална крива е капан, и т.н.

 1. Комбинация от напречни и надлъжни наклони

Комбинацията от напречни и надлъжни наклони определя начина, по който се отводняват повърхностните води от пътното платно и това колко бързо те ще бъдат отведени, и дали ще има, или не условия за аквапланинг, при наличие на зони с минимални наклони.

 1. Видимост в крива

Видимостта е елемент при проектирането, който се изследва и има отношение към нуждата от спиране при попаднало препятствие на пътната настилка, и дължината на спирачния път на автомобила до него.

 1. Съоръжения за отводняване и безопасност

В Проекта трябва да предвиди надеждното отводняване на пътното платно и околните терени, което бива постигнато, посредством различни видове отводнителни съоръжения (шахти, напречни отводнители, колектори, окопи, водостоци).

 1. Избор на настилка

Предвидената настилка и нейните компоненти, със своите качества, като носимоспособност, полируемост, както и другите нейни характеристики, има особено значение към пътната безопасност и типът ѝ се определя на проектно ниво.

 1. Равност

Равността на пътната настилка влияе на комфорта  и се отразява пряко на безопасността на движение. Съществуват нормативи и  уреди за измерването ѝ.

 1. Сцепление

Сцеплението се отразява върху силата, която задържа превозното средство на настилката при влиянието на напречни, надлъжни и вертикални сили. То е променлива величина във времето. В България не съществува норматив и уред, които да се прилагат за бъде следено.

 1. Организация на движението

Организацията на движението, като част от проекта, определя вида и позицията на хоризонталната маркировка, и вертикалната сигнализация, които се предвиждат да бъдат поставени по време на строителството.

 1. Предпазни съоръжения (огради)

Предпазните огради са важен елемент от пътната безопасност. С развитието на автомобилния парк и увеличаването на товароподемността му се налага да се обърне особено внимание на тези предпазни съоръжения (позициониране, степен на задържане, зоната на действие и вид).

 1. Одит по пътна безопасност

Одитите по пътна безопасност целят още при възлагането и проектирането на пътя да бъдат открити дефицитите на безопасност по отношение на проекта, и съответно да бъдат отстранени още преди да са станали причина за произшествия.

 1. Експлоатация и поддържане на пътя (Елементи от експлоатационния процес, които влияят пряко върху безопасността)

Доброто и технически правилното поддържане на пътя оказва пряко влияние върху неговата безопасност.

 1. Инспекции по пътна безопасност

Инспекциите по пътна безопасност имат за цел да проследяват качеството и наличието на всеки един от елементите на един път, имащи пряко отношение към пътната безопасност.

За постигане на гарантирани минимални нива на безопасност на движението по пътищата е необходимо задължително още по време на възлагането на Проекта да се включват изброените по-горе елементи.

В България все още не е изградена единна система, при която още на ниво ВЪЗЛАГАНЕ на Проекта да се гарантират минималните изисквания на безопасност на движението. Всеки един Възложител, при формулиране на Заданието за изготвяне на Проект, е важно да знае за всеки един от елементите, да ги формулира спрямо конкретната задача и да изисква посочени решения в изпълнение на целта – създаване и развитие на безопасни пътища.