За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Пътният бранш подписа меморандум за сътрудничество и партньорство

Изтегли

 

Браншовите камари на проектантите, консултантите, пътните строители, одиторите по пътна безопасност, както и сдруженията на производителите, доставчиците и изпълнителите на пътни принадлежности и аксесоари в областта на пътната безопасност и в областта на интелигентните транспортни системи (ITS) съвместно с катедра “Пътища” към Факултета по транспортно строителство при Университет по архитектура, строителство и геодезия се обединиха за осъществяване на съвместно сътрудничество в областта на пътното дело.

На 30 октомври 2013 г. сдружение “Българска браншова асоциация пътна безопасност” (ББАПБ), Българска браншова камара “Пътища” (ББК “Пътища”), Сдружение на пътните инженери и консултанти (СПИК), катедра “Пътища” в УАСГ и сдружение “Българска асоциация интелигентни транспортни системи” (БАИТС) подписаха меморандум за сътрудничество и партньорство.

Приоритетите, които споделят страните, са:
– успешно и устойчиво развитие на пътната инфраструктура в страната в съответствие с Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011 – 2020 г.
– повишаване на професионалните стандарти в проектантската и консултантската практика
– стимулиране създаването и приложението на иновативна стратегия за развитие на транспорта в България, както и прилагане на най-добрите европейски и световни практики и решения в областта на интелигентните транспортни системи.

Страните се договориха да си сътрудничат, като обменят информация помежду си, провеждат съвместни консултации, координират дейността си, съвместно изразяват професионални позиции в областта на пътната практика, като участват заедно и в различни форуми, конференции, кръгли маси, семинари и реализират медийни кампании за постигане на общите им цели.

Меморандумът за сътрудничество може да видите в прикачения файл