За този уебсайт

Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”.

Контакти с мен

Нова магистърска програма в катедра “Пътища”

От предстоящата учебна година 2014-2015 г. в катедра „Пътища“ към Факултета по транспортно строителство стартира нова магистърска програма по „Транспортно строителство“. Магистратурата изисква, кандидатите да са бакалаври или магистри с диплом за придобита професионална квалификация „строителен инженер“ по специалностите на УАСГ: Строителен факултет /СФ/, Факултет по транспортно строителство /ФТС/, Хидротехнически факултет /ХТФ/, както и еквивалентна специалност от други висши училища у нас и в чужбина. Срокът на обучение е 1 година и шест месецa или три семестъра: два учебни семестъра и един дипломен семестър. В съответствие с Националната класификация на професиите, завършилите специалността „Транспортно строителство“ с образователна степен „Магистър“ могат да заемат ръководни позиции, да бъдат аналитични и приложни специалисти в държавните и местните администрации, изследователски звена, проектантски колективи, фирми и други предприятия в системата на транспортната инфраструктура.

Повече информация можете да намерите в уебсайта на Университет по архитектура, строителство и геодезия, секция „Новини“ на Факултет по транспортно строителство