IMG_2116Реших да създам този блог, за да бъда по-близо до вас, моите студенти. Преподавател съм в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия по дисциплината „Съвременни технологии на строителството на пътища” водя лекциите и по „Строителство на автомобилни пътища”. През 2012 г. оглавих катедрата и като основна цел на мандата ми съм поставил повишане на нивото на преподаване и ориентиране учебния план към съвременните  методи и технологии в строителството, проектирането и управлението на пътната инфраструктура, като част от националното богатство.

Смятам, че пътното строителство е една от най-перспективните специалности в България и честно казано никога не съм мечтал за друга професия и като малък не съм си представял как ще стана летец или учител. Може би защото съм израснал в годините на бурното социалистическо строителство. Изграждаха се нови пътища, заводи, жилищни комплекси. Освен това винаги ми е вървяла математиката. Затова избрах да уча в Строителния техникум в Стара Загора, а след това съвсем естествено продължих  в Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно строителство”. След това  пак в УАСГ  специализирах „Проектиране и строителство на летища и автомагистрали”. През 1991 г. защитих научната степен – доктор на техническите науки. Дисертацията ми беше на тема „Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство”. През 1993 г. завърших  Икономическия университет във Варна,  специалност „Мениджмънт и стопански бизнес”. Допълнително специализирах „Бизнес и управление на стопанския процес” в Австрийската стопанска камара. През 2001 г.  придобих научна степен доцент в Катедра „Пътища” на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Професионалната ми биография започна в системата на Главно управление на пътищата, като съм бил ръководител на конструкторския отдел, след това и главен инженер в „Пътно управление” – Стара Загора. В периода 1993–2002 г. бях изпълнителен директор в „Пи Ес Ай” – Стара Загора. В същия период поех ръководството и на „ПСК ТРЕЙС” АД в качеството си на Председател на Съвета на директорите. Имах шанса да съм един от учредителите на Приватизационен фонд „Пътища” АД, който беше преобразуван в „Холдингово дружество Пътища” АД. През 1998 г. бях избран за Председател на Надзорния съвет на холдинга и заемах този пост до 2002 г. От 2003 г. До момента съм Председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД. Член съм на ръководството на Камарата на строителите в България, на ръководството на Българската браншова камара „Пътища”, както и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и на Българската търговско-промишлена палата.

diplomЧленувам в няколко обществени организации като една от тях е Международната информационна академия  на ООН, която през април 2000 г. ми присъди званието академик.  Академията е обществена организация, която включва учени, експерти, държавници и обществени дейци с цел насърчаване развитието на информационните технологии и процеси за всички индустрии.  В нея участват не само държавници и обществени дейци, но и много видни учени и експерти. Всички ние сме обединени от общата идея да насърчават развитието на информационните технологии, предоставянето на информация за дейностите във всички области на науката, както и създаването на единно световното информационно пространство.  От 1994 академията е  член на Департамента за публична информация на ООН, а през 1995 г. получава статут на консултант към Икономическия и социален съвет (ИКОСОС) на ООН. Повече за Международната информационна академия – http://iiaun.ru/en/

Скъпи студенти страната ни е зле в инфраструктурно отношение и това означава, че секторът ще се развива много бурно през следващите години и вие ще бъдете поколението, което ще изнесе основната тежест.  Всички мащабни проекти ще бъдат реализирани през следващите 20-30 години. В България предстои да се изградят 10 магистрали, по 40 или 60 км годишно, което означава 15 години. Такова интензивно строителство се случва в един момент от развитието на държавата и този момент е настоящият. Имате шанса да живеете точно в този  изключително важен период. Веднага след напускането на студентската скамейка трябва да сте готови  да участвате в изграждането на големи обекти. Затова искам да ви предам и моя чисто практически опит, който ще ви помогне да се научите да управлявате проекти, да ги  менажирате. Да сте добре подготвени инженери не е достатъчно. Добър инженер и ръководител става този, който съумява да съчетава трите основни изисквания при изпълнението на един обект  – качество, цена и срок.